Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto Magdaléně Matuškové, IČ 60661828, nám. J. Žižky 2, Louňovice nad Blaníkem, PSČ 257 06 (dále jen „správce osobních údajů“ nebo „správce“) souhlas se zpracováním mých osobních údajů v následujícím rozsahu:

1) Z jakého důvodu jsou mé osobní údaje zpracovávány:

Důvodem zpracování mých osobních údajů je vyplnění formuláře na webových stránkách s následným možným uzavřením smlouvy na poskytnutí dohodnuté služby, kterou je účast na výcviku kundalini jogy. Mé osobní údaje budou případně dále zpracovávány z důvodu vedení účetnictví a plnění dalších zákonných povinností dle českých právních předpisů. Důvodem může být dále můj dobrovolně poskytnutý souhlas.

2) Osobní údaje, které o mne budou zpracovávány:

a) Mé identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo narození, adresa trvalého pobytu, případně titul, je-li v přihlášce uveden;

b) Mé kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní čísla, kontaktní adresa;

c) Mé fakturační údaje, jsou-li mnou správci předány;

d) Další osobní údaje, pokud k nim poskytnu v písemné podobě výslovný a dobrovolný souhlas.

3) Jak dlouho budou mé osobní údaje zpracovávány:

Mé osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 (pěti) let od ukončení kurzu a pokud to zákony vyžadují, i po dobu delší (například z důvodu archivace dokumentů dle právních předpisů v oblasti účetnictví, apod.).

4) Dobrovolný souhlas se zasíláním newsletteru:

Mé kontaktní osobní údaje mohou být využívány rovněž pro případné nabídky dalších kurzů, zejména těch, které se týkají výcviku kundalini jogy. S tímto zasíláním newsletterů na můj e-mail souhlasím. Souhlas se zasíláním newsletteru mohu kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailu.

5) Komu mohou být mé osobní údaje předány:

K mým osobním údajům mohou mít přístup zaměstnanci a spolupracující osoby správce (zejména lektoři výcviku a administrativní pracovníci), a to vždy v nezbytném rozsahu. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které jim budou o mne předány. Pro zajištění konkrétních služeb, které správce nemůže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací tzv. zpracovatelů, což jsou poskytovatelé, kteří mu poskytují následující služby: účetní služby, daňové poradenství, právní a jiné odborné služby, cloudová úložiště souborů, využívání emailového klienta, zajištění hromadné rozesílky emailů. Byl(a) jsem ujištěn(a), že pokud se správce v budoucnu rozhodne využít další aplikace či nové zpracovatele, bude klást při výběru nového dodavatele služby vysoké nároky na zabezpečení a kvality zpracování v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

6) Má práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou mých osobních údajů mám řadu práv. Pokud budu chtít kterékoliv právo využít, jsem oprávněn(a) kontaktovat správce na adrese skolakundalinijogy@gmail.com. Mám zejména právo na informace, které je plněno již prostřednictvím tohoto dokumentu. Dále mám právo na přístup k informacím, které osobní údaje o mne správce aktuálně zpracovává. Pokud se u mne cokoliv změní, mám právo na doplnění a změnu mých osobních údajů. Mám rovněž právo na výmaz (být zapomenut) všech osobních údajů, které není správce v době žádosti o výmaz povinen zpracovávat dle aktuálně platných právních předpisů. Dále mi přísluší další práva dle aktuálně platných evropských a českých právních norem včetně evropského nařízení GDPR. V případě, že bych měl(a) pocit, že s mými údaji není zacházeno v souladu s právními předpisy, mám právo se se svou stížností obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů. Předtím jsem však připraven(a) správce o takovém plánovaném kroku s časovým předstihem informovat, aby mohl správce sjednat nápravu.